Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Besized. Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Besized B.V. (“Besized”, “onze” of “wij”), met betrekking tot het gebruik van onze Dienstverlening zoals beschikbaar op de website besized.com en de Dienstverlening beschikbaar via onze applicatie (de website en de diensten worden in gezamenlijkheid benoemd als “Dienstverlening”). Alstublieft, lees deze Voorwaarden aandachtig. In aanvulling, wanneer u gebruik maakt van de functionaliteit van de Dienstverlening, dient u zich te conformeren aan de hiervoor geldende richtlijnen en de afspraken met betrekking tot het gebruik van de geboden functionaliteit (“Gebruiksbeleid”). Het gebruiksbeleid maakt middels verwijzingen onderdeel uit van voorliggende Voorwaarden. Indien de Voorwaarden in strijd zijn met het Gebruiksbeleid, prevaleert het Gebruiksbeleid. De Voorwaarden zullen periodiek wijzigen zonder voorafgaande melding, doordat zowel de Dienstverlening als Besized continue in ontwikkeling zijn. Het is mogelijk dat geregistreerde gebruikers per e-mail geïnformeerd worden over de wijzigingen in de Voorwaarden, waarbij wij dan ook vriendelijk verzoeken om uw bij ons geregistreerde e-mail adres actueel te houden. Met het downloaden en installeren van de applicatie dan wel door uzelf toegang te verschaffen tot, of het in gebruik nemen van de Dienstverlening, accepteert u deze Voorwaarden en alle aanpassingen die wij mogelijk doorvoeren op de Voorwaarden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de meest recente versie te hanteren en op de hoogte te blijven van wijzigingen in de Voorwaarden. Wanneer u gebruik blijft maken van de Dienstverlening, nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, wordt van u geacht dat u toestemt in de gewijzigde Voorwaarden van de Dienstverlening. Uw toestemming gaat in vanaf het moment dat de Voorwaarden gewijzigd zijn. Als u niet akkoord gaat met Gebruiksbeleid of de Voorwaarden, dient u geen gebruik van de Dienstverlening te maken.

1. De Dienstverlening

Besized is een leverancier van (mobiele) applicatie- en web-diensten die helpen bij het vinden van de juiste kledingmaat wanneer u winkelt voor (kinder)kleding.

2. Geschiktheid

U dient 13 jaar of ouder te zijn om gebruik te maken van de Dienstverlening. Gebruik van de dienstverlening is niet gelegitimeerd daar waar dit niet is toegestaan. U representeert en staat er garant voor dat, de ingebrachte profielinformatie juist en accuraat is, u tenminste 13 jaar of ouder bent en in staat en geschikt bent om u te binden en te voldoen aan de gestelde Voorwaarden. De Dienstverlening is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar.

3. Account Registratie

U dient zich te registreren indien u gebruik wenst te maken van de functionaliteit van de Dienstverlening. Wanneer u zich registreert stemt u in met:

  • het aanleveren van accurate, actuele en volledige informatie over u zelf zoals vermeld wordt in het registratieformulier van de Dienstverlening (“Registratie Gegevens”);
  • het veilig stellen van uw login gegevens, paswoorden, of andere informatie die u heeft selecteert of aan u zijn aangeboden ten behoeve van het gebruik van de Dienstverlening; en
  • het onderhouden en tijdig bijwerken van uw Registratie Gegevens en andere gegevens die aan ons hebt aangeleverd, waarbij u er zorg voor dient te dragen dat deze gegevens accuraat, actueel en volledig zijn. U kunt inloggen op de Dienstverlening via Facebook en/of Google Connect. Als u zich aanmeldt via Facebook en/of Google Connect, zal de Facebook-profielinformatie gerelateerd aan het account dat u gebruikt om in te loggen bij de Dienstverlening, met inbegrip van uw naam, zal worden gebruikt als uw gebruikersnaam voor de Dienstverlening. U zult ons onmiddellijk van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging te melden via e-mail op info@besized.com.

4. Vergoedingen; Geen geld terug

Wij zijn gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor bepaalde diensten ("Betaalde Diensten"). Besized behoudt zich het recht voor om vergoedingen in te voeren dan wel om de vergoedingen voor de Dienstverlening op elk moment te wijzigen door u hierover te berichten dan wel u hier anderszins van op de hoogte te brengen.

Wanneer u Betaalde Diensten koopt, machtigt u Besized om u het verschuldigde bedrag (inclusief alle toepasselijke belastingen) in rekening te brengen dan wel om de inning van het verschuldigde bedrag over te dragen aan een derde, Betalingsdienstverlener (waaronder o.a. verstaan worden Credit Card maatschappijen of andere betalingsdiensten).

U verklaart dat u rechtmatig eigenaar bent van het betreffende betalingsmiddel en garandeert dat u bevoegd bent om dit te gebruiken.

Alle toepasselijke vergoedingen voor uw aankoop zijn in euro’s en inclusief alle toepasselijke belastingen. Indien Besized uw betaling niet heeft ontvangen, gaat u ermee akkoord om alle verschuldigde bedragen inclusief eventuele additionele administratieve kosten op verzoek te betalen, waarbij Besized gerechtigd is om uw toegang tot de Betaalde Diensten op te schorten. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren. Alle verkopen zijn definitief en Besized zal reeds betaalde vergoedingen niet terugbetalingen, dit is met inbegrip van vooruitbetaalde vergoedingen.

5. Gebruiksbeperkingen

U zult niet:

(A) gebruik maken van de Dienst voor commerciële doeleinden;

(B) uzelf toegang verschaffen tot, het monitoren van, of het kopiëren van enige inhoud of informatie over de Dienst met behulp van een robot, spider, scraper of een andere geautomatiseerde middelen dan wel een handmatig proces voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Besized;

(C) overgaan tot de schending van de beperkingen in een robot exclusion headers op de Dienst of bypass te omzeilen of andere maatregelen gebruikt om te voorkomen of te beperken de toegang tot de Dienst;

(D) gebruik maken van een deep-link naar een deel van de Dienst voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(E) "kader", "mirror" of op een andere manier op te nemen een deel van de dienst in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of

(F) al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving of regelgeving.

 

6. Wijzigingen aan de Dienst

Besized behoudt zich het recht voor om, stop te zetten, en te beperken, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk van de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken. Noch wij, noch onze leveranciers of licentiegevers aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, beëindiging, of beperking van de dienst.

7. Termijn en beëindiging

Je account blijft van kracht, tenzij u deze annuleren of tenzij Besized eindigt uw rekening, zoals bepaald door deze Voorwaarden. Om uw account te beëindigen, dan kunt u een e-mail Besized op info@besized.com. Niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, om uw account te beëindigen en te blokkeren, te beperken, en uw toekomstige toegang te voorkomen, en het gebruik van de dienst.

8. Inzendingen

Alle materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie, die door u in de vorm van e-mail of andere middelen om ons (collectief: "Inzending"), niet vertrouwelijk zijn en u verleent ons en onze dochterondernemingen en filialen een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, en volledig in sub licentie te geven recht om uw Inzending te gebruiken voor welk doel dan ook zonder vergoeding of toerekening aan u.

9. inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en u vragen om hetzelfde te doen. Het is ons beleid om de toegangsrechten van degenen die herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen te beëindigen. Als u van mening bent dat uw werk is geplaatst op de Dienst op een manier die inbreuk of schending van uw intellectuele eigendom (bijvoorbeeld merkinbreuk of rechts van publiciteit) het auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres en de volgende informatie: ( 1) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht rente of andere intellectuele eigendomsrechten belang; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander belang dat u inbreuk is gemaakt; (3) de identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of het voorwerp van de inbreuk makende activiteit en dat moet worden verwijderd of de toegang tot dat moet worden uitgeschakeld, met inbegrip van alle URL's binnen de dienst, waar dergelijk materiaal wordt weergegeven; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, zijn agent, of de wet is toegestaan; en (6) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u, onder het copyright of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar.

Als u van mening bent dat uw gebruikers inhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang was uitgeschakeld) wordt geen inbreuk, of dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar van de intellectuele eigendom, de agent van de eigenaar, of krachtens de wet, te plaatsen en het gebruik van de inhoud van uw gebruikersnaam inhoud, kunt u een contra-bericht te sturen met de volgende informatie op het auteursrecht middel: (1) uw fysieke of elektronische handtekening; (2) de identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (3) een verklaring dat u een goed vertrouwen geloven dat de inhoud werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de inhoud; en (4) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de bevoegdheid van de federale rechtbank rechtbank waar u zich bevindt (of, als u zich buiten de Verenigde Staten, een gerechtelijke district waarin Besized kunnen worden gevonden) en een verklaring dat u Dienstverlening van het proces zal accepteren van de persoon die de melding van de vermeende inbreuk verstrekt. Als een contra-aankondiging door het copyright-agent is ontvangen, kunnen we een kopie van het tegenbericht te sturen naar de oorspronkelijke klagende partij te informeren dat deze persoon dat de verwijderde inhoud kan worden vervangen of toegang tot de inhoud gerestaureerd in 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar van de intellectuele eigendom een vordering tot een rechterlijk bevel tegen de content provider, lid of de gebruiker bestanden, kan de verwijderde inhoud te vervangen, of de toegang tot deze hersteld, in 10 tot 14 werkdagen na ontvangst van de teller -notice, naar eigen goeddunken.

Onze aangewezen agent voor kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht is te bereiken op:

Besized B.V.
Postbus 282
1850 AG Heiloo
Nederland

info@besized.com

10. Handelsmerken

Besized, de Besized logo en elk ander product of dienst naam of een slogan die op de Dienst zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Besized en haar leveranciers of licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke handelsmerk houder. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's op de Dienst genoemd zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, betekent dit niet dat de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons, of vice versa.

11. Eigenaarschap

Wij, onze affiliates en onze leveranciers en licentiegevers eigenaar van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Diensten (behalve met betrekking tot Inzendingen). Met uitzondering van die rechten in deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, worden er geen andere rechten verleend, expliciet of impliciet, aan u.

12. Third-Party Content

We kunnen een e-mail of u coupons, aanbiedingen en andere speciale aanbiedingen van Besized of van derden (collectief: "Promotions"). Besized is niet verantwoordelijk voor de verlossing, fouten, omissies, of het verstrijken van Promoties van derden. Promotions kan verlopen, en zijn verder onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. We hebben geen controle over de wettigheid of de mogelijkheid van een derde partij om een promotie (met inbegrip van de verkoop in overeenstemming met het aanbod) te voltooien.

De Dienst kan links naar webpagina's en inhoud van derden ( "Inhoud van derden") als een dienst aan die geïnteresseerd zijn in deze informatie bevatten. We controleren niet onderschrijven, of aan te nemen, of heeft u controle over elke Inhoud van derden. Wij achten ons niet verantwoordelijk voor het bijwerken of herzien van derden Inhoud en kan geen garantie te doen over de juistheid of volledigheid.

Bovendien, als je een link te volgen of anderszins navigeren uit de buurt van de dienst, dan kunt u er rekening mee dat deze voorwaarden niet meer regeren. Hiervoor dient u de toepasselijke voorwaarden en beleid, met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer en het verzamelen van gegevens praktijken van derden Content provider waar u navigeren van de Dienst. U krijgt toegang tot en het gebruik van Inhoud van derden op eigen risico.

De Dienst kan advertenties en promoties van derden bevatten. Uw zakelijke transacties of correspondentie met, of deelname aan promoties van, anders dan wij adverteerders, en de eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en dergelijke derde partij.

13. Privacy Policy

We kunnen de registratie en andere informatie over u verzamelen via de Dienstverlening. Onze collectie en het gebruik van deze informatie wordt beschreven in het privacybeleid vinden op http://www.besized.com/privacy_policy.html.

14. Vrijwaring

Je zal verdedigen, vrijwaart Besized, haar dochterondernemingen, filialen, partners en derden adverteerders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, agenten, medewerkers, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle kosten, schade, kosten en verplichtingen (met inbegrip van , maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Dienstverlening, uw schending van deze Voorwaarden, of uw schending van de rechten van een derde partij.

15. Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTVERLENING, inclusief, zonder beperking, uw gebruik van een CONTENT toegankelijk via de Dienstverlening en uw interacties en omgang met ENIGE DIENSTVERLENING GEBRUIKERS, IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTVERLENING EN ALLE INHOUD BESCHIKBAAR op en via de dienst zijn OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. Besized EN HAAR leveranciers en licentiegevers UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. Besized GEEFT ONONDERBROKEN GEBRUIK GEEN GARANTIE OF WERKING van de dienst of uw toegang tot enige CONTENT. Geen advies of informatie, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN DE DIENSTVERLENING ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT Besized die niet uitdrukkelijk IS VERKLAARD IN DEZE VOORWAARDEN MAKEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN EEN AFSTAND VAN GARANTIES EN KUNT U NOG ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED HEBT.

16. Beperking van aansprakelijkheid

NOCH Besized noch haar leveranciers OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, OF SCHADE, INCLUSIEF BE, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS Besized OR een leverancier of LICENTIEVERLENER IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN OF JE HET NIET KUNNEN toegang of gebruik, DE DIENSTVERLENING OF ENIGE INHOUD. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

MAXIMAAL totale aansprakelijkheid van Besized EN HAAR leveranciers en licentiegevers U VOOR ALLE CLAIMS onder deze voorwaarden, OOK IN CONTRACT, OF ANDERSZINS, IS $ 100. ELK bepaling van deze voorwaarden die voorzien in een beperking van aansprakelijkheid, AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING, OF UITSLUITING VAN SCHADE is de risico's ALLOCATE onder deze voorwaarden tussen de partijen. De verdeling is een essentieel onderdeel van de grondslag van de afspraak tussen de partijen. Elk van deze bepalingen kan worden gescheiden en onafhankelijk van alle andere regels van deze voorwaarden. De beperkingen in dit gedeelte wordt TOEPASSING ZELFS ALS ENIG BEPERKT VERHAAL NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL.

17. Toestemming voor elektronische communicatie

Door gebruik te maken van de Dienstverlening geeft u toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie van ons. Deze mededelingen kunnen onder meer mededelingen over uw account en informatie met betrekking tot of in verband met de Dienst. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, toelichtingen of andere communicatie die wij naar u elektronisch zal voldoen aan alle wettelijke communicatie-eisen, met inbegrip van dat dergelijke communicatie schriftelijk.

18. Algemeen Juridische kennisgevingen

Onze nalaten in een bepaalde omstandigheid geen afstand doen van ons vermogen om te handelen met betrekking tot die omstandigheid of soortgelijke omstandigheden. Enige bepaling van deze voorwaarden dat is gevonden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar te zijn zullen worden gescheiden van deze voorwaarden, en de overige bepalingen van deze voorwaarden zullen blijven worden in volledig van kracht. De koppen en titels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging van uw licentie om toegang te krijgen tot de Dienstverlening of beëindiging van deze voorwaarden moet overleven (inclusief, zonder beperking, bepalingen inzake vrijwaring, aansprakelijkheidsbeperkingen, disclaimers van de garantie, en de eigendom van intellectuele eigendom) zal doorgaan na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland, met uitzondering van conflicten van juridische principes. Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met de Dienst of deze voorwaarden moeten binnen een jaar na het ontstaan van de vordering en zullen worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van de Nederland Justitiepaleis. Een dergelijke controverse of vordering zal worden beslecht op individuele basis, en zal niet worden geconsolideerd in een arbitrage met een vordering of van een andere partij. De arbitrage zal worden uitgevoerd in Nederland en het oordeel over de arbitrale uitspraak kan in een bevoegde rechtbank worden ingevoerd. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen, zonder beroep of bezwaar behalve zoals toegestaan door Nederland wet. Beide partijen mogen geen tussentijdse of voorlopige voorlopige voorziening van een bevoegde rechtbank te zoeken, als nodig is om de rechten of eigendom afwachting van de voltooiing van de arbitrage van de partij te beschermen.

Deze Voorwaarden, met inbegrip van alle beleid, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Besized betrekking tot de Dienst. Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of communicatie tussen u en Besized betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden.

19. Vragen & Contactinformatie

Als u nog vragen of opmerkingen over de Dienstverlening of deze voorwaarden, kunt u contact opnemen Besized via onze website door te gaan naar: http://www.besized.com/nl/contact of schrijven met ons op:

Besized B.V.
Postbus 282
1850 AG Heiloo
Nederland

 info@besized.com

Meer weten over Besized? 

Neem contact op