Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij Besized. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Besized, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals tekstblokken, afbeeldingen, video's) van besized.com op te nemen in een frameset of Iframe en in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Gebruikers of bezoekers die gebruik wensen te maken van de applicatie of diensten van Besized dienen kennis te nemen van de juridische voorwaarden en dienen deze voorafgaand aan het gebruik te accepteren. De verzending, wijziging, aanpassing, overdracht, publieke communicatie en ieder andere handeling waarbij niet expliciet goedkeuring is verleend door Besized is verboden.

Aansprakelijkheid

Besized kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er tijdelijk geen toegang tot de website of the applicatie is als gevolg van verstoringen in het elektriciteitsnetwerk of het Internet, dan wel in het geval van een gebrekkige dienstverlening van de service provider of iedere andere leverancier die buiten de beïnvloedingsfeer van Besized ligt; vergelijkbaar, Besized kan niet aansprakelijk gesteld worden indien deze omstandigheden zich voordoen als gevolg van sociale conflicten of ander overmacht situaties, of iedere actie van een derde partij, inclusief de administratieve of juridische implicaties van opdrachten, of de verzadiging opzettelijk of niet.

Besized kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden indien, onder welke situatie dan ook, de eerder genoemde omstandigheden zich voordoen en schade toebrengen aan de computer of data van de gebruiker dan wel de bezoeker van de applicatie of de website. Besized informeert de gebruikers en bezoekers, in het licht van het onderhoud en beheer van de contractuele verbintenis tussen gebruiker, bezoekers en Besized, over het onder de verantwoordelijkheid van Besized genereren van een automatisch bestand met persoonlijke data; voorts, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wordt de gebruiker geïnformeerd over de mogelijkheid zijn recht op toegang, rectificatie, opzegging en in beroep te gaan tegen de bewerking van zijn persoonlijke data, middels een schriftelijk communicatie aan Besized. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing; de gebruiker of bezoeker accepteert het Nederlandse gerechtshof en tribunaal in Den Haag voor de afhandeling van eventuele geschillen en/of conflicten, waarbij het expliciet afstand neemt van iedere andere vorm van rechtspraak.

Besized B.V.
Postbus 282
1850 AG Heiloo
Nederland

info@besized.com

Meer weten over Besized? 

Neem contact op